>

DIREKTORAT ZA FINANSIJSKI SISTEM I UNAPRIJEĐENJE POSLOVNOG AMBIJENTA

Datum objave: 07.11.2017 09:21 | Autor: Ivona Mihajlović - administrator

Ispis Štampaj stranicu


U DIREKTORATU ZA FINANSIJSKI SISTEM I UNAPRIJEĐENJE POSLOVNOG AMBIJENTA vrše se poslovi koji se odnose na: regulaciju finansijskog sistema i unaprijeđenje poslovnog ambijenta, u smislu eliminisanja biznis barijera; prateće zakonske i normativne aktivnosti u vezi sa prethodno navedenim poslovima; zakonsku regulaciju finansijskog sistema, finansijskog tržišta i pitanjima finansijske stabilnosti i zakonsku regulaciju; uspostavljanje zakonodavnog okvira u oblasti sprečavanja pranja novca; izradu zakona i drugih propisa iz oblasti igara na sreću.

7.1. U Direkciji za finansijski sistem, vrše se poslovi koji se odnose na: pripremu zakona i drugih propisa iz oblasti finansijskog sistema; izradu razvojnih strategija u oblasti finansijskog sistema; predlaganje mjera za realizaciju utvrđenih politika; usaglašavanje ekonomske politike u oblastima finansijskog sistema; izradu i predlaganje zakonskih i podzakonskih propisa u saradnji sa drugim finansijskim institucijama; obezbjeđivanje i praćenje izvršavanja zakona i drugih propisa u oblasti finansijskog sistema; praćenje ukupnih finansijskih tokova u Crnoj Gori i u saradnji sa Centralnom bankom, Komisijom za hartije od vrijednosti, Agencijom za nadzor osiguranja i Fondom za zaštitu depozita predlaganja odluka Vladi Crne Gore. Takođe, u Direkciji se vrše poslovi izrade izvještaja, analiza i informacija u oblasti finansijskog sistema; pružanje stručne pomoći u izvršavanju zakona i drugih propisa; pripremanje mišljenja na materijale Centralne banke, Komisije za hartije od vrijednosti, Agencije za nadzor osiguranja i drugih finansijskih institucija i regulatora koji ove institucije dostavljaju Vladi i Skupštini Crne Gore. Direkcija na predlog Uprave za spriječavanje pranja novca i Upravom za igre na sreću obavlja poslove koji se odnose i na pripremu zakona i drugih propisa; pripremu zakona i drugih propisa iz oblasti spriječavanja pranja novca i sistema igara na sreću; predlaganje odgovarajućih rješenja; preduzimanje odgovarajućih mjera i aktivnosti.

7.2. U Direkciji za unaprijeđenje poslovnog ambijenta  vrše se poslovi koji se odnose na: analizu postojećeg regulatornog okvira za obavljanje biznisa i identifikovanje modućnosti za njegovo unaprijeđenje, ka kontinuiranom eliminisanju biznis barijera u Crnoj Gori; ostvarivanje saradnje i komunikacije sa međunarodnim organizacijama koje se bave analizom regulatornog okvira za biznis, kao i implementaciju preporuka tih organizacija; davanje mišljenja sa aspekta biznis barijera na svaki novi normativni akt u proceduri njegovog donošenja u skladu sa odredbama Poslovnika Vlade Crne Gore („Sl. list Crne Gore“, br 3/12); koordinaciju radnim tijelima koje je formiralo ministarstvo ili Vlada Crne Gore, a koja su zadužena za aktivnosti na unaprijeđenju regulatornog okvira za obavljanje biznisa, kao i komunikaciju sa međunarodnim organizacijama koje se bave analizama i rangiranjem zemalja shodno lakoći obavljanja biznisa; pripremu strateških dokumenata, analiza, informacija i drugih informaciono-dokumentacionih materijala; pružanje administrativno tehničke podrške radu Savjeta za konkurentnost. 

7.3. U Direkciji za sprovođenje analize uticaja propisa vrše se poslovi koji se odnose na: preventivno djelovanje u proceduri predlaganja zakona, drugih propisa ili opštih akata Vladi na razmatranje; sprovođenje politike i procedura neophodnih za efikasno sprovođenje Analize procjene uticaja propisa, analiziranje Izvještaja o sprovedenoj Analizi procjene uticaja propisa koje su pripremila druga ministarstva u postupku predlaganja zakona i davanje mišljenja o njihovoj relevantnosti; odnosno pružanje pomoći i stručnih mišljenja kako bi se obezbijedilo da izvještaji o sprovedenoj analizi efekata propisa budu urađeni na način da se predstave svi efekti nove regulative na građane, privredu i državu; sprovođenje obuka u cilju kvalitetnije pripreme izvještaja o sprovedenoj Analizi procjene uticaja propisa za državne službenike koji su u ministarstvima zaduženi za pripremu akata