>

DIREKTORAT ZA CENTRALNU HARMONIZACIJU

Datum objave: 07.11.2017 09:23 | Autor: Ivona Mihajlović - administrator

Ispis Štampaj stranicu


U DIREKTORATU ZA CENTRALNU HARMONIZACIJU vrše se poslovi koji se odnose na: pripremu predloga zakona i podzakonskih propisa iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrola i unutrašnje revizije u javnom sektoru, pripremu zakona i drugih propisa iz oblasti računovodstva, revizije i sprovođenje kontrole u skladu sa tim propisima; izradu strategija i predlaganje mjera za realizaciju politika; pripremu izvještaja, analiza i informacija u oblasti računovodstva i revizije; praćenje izvršavanja zakona i drugih propisa; nadzor u dijelu efikasnosti realizacije delegiranih nadležnosti iz oblasti računovodstva i revizije; izradu metodologija i standarda rada finansijskog upravljanja i kontrola i unutrašnje revizije; pripremu programa obuke i obuku lica odgovornih i uključenih u finansijsko upravljanje i kontrolu i obuku unutrašnjih revizora; sagledavanje kvaliteta sistema finansijskog upravljanja i kontrola i sagledavanje kvaliteta unutrašnje revizije u javnom sektoru; organizovanje i sprovođenje programa obuke za polaganje ispita za sticanje zvanja ovlašćenog unutrašnjeg revizora; koordinaciju uspostavljanja i razvoja finansijskog upravljanja i kontrole i unutrašnje revizije u javnom sektoru; vođenje i ažuriranje registra jedinica za unutrašnju reviziju, registra povelja unutrašnjih revizora, registra ovlašćenih unutrašnjih revizora; registra lica uključenih u finansijsko upravljanje i kontrole; praćenje primjene zakona, podzakonskih propisa i internih akata, standarda za finansijsko upravljanje i kontrolu i standarda unutrašnje revizije, etičkog kodeksa unutrašnjih revizora, metodologija i uputstava za finansijsko upravljanje i kontrolu i unutrašnju reviziju; izradu i dostavljanje Vladi godišnjeg konsolidovanog izvještaja o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola na osnovu godišnjih izvještaja korisnika budžeta o aktivnostima vezanim za uspostavljanje i razvoj finansijskog upravljanja i kontrola i godišnjih izvještaja o radu unutrašnje revizije; saradnju sa Državnom revizorskom institucijom i drugim nacionalnim i međunarodnim profesionalnim tijelima iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrola i unutrašnje revizije. 
 
9.1. U Direkciji za harmonizaciju finansijskog upravljanja i kontrole, vrše se poslovi koji se odnose na: pripremu predloga propisa iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru; koordinaciju uspostavljanja i razvoja finansijskog upravljanja i kontrola kod subjekata javnog sektora; utvrđivanje i razvoj metodologije i standarda rada finansijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru i harmonizacija u skladu sa najboljom praksom EU; pripremu smjernica i uputstava za finansijsko upravljanje i kontrolu; učestvovanje u pripremi programa obuka za lica uključena u finansijsko upravljanje i kontrole i unutrašnje revizije i polaganju ispita za ovlašćenog unutrašnjeg revizora u javnom sektoru; vođenje registra lica uključenih u finansijsko upravljanje i kontrolu kod subjekata javnog sektora; sagledavanje kvaliteta sistema finansijskog upravljanja i kontrola kod subjekata javnog sektora; prikupljanje pojedinačnih izvještaja i pripremu konsolidovanog godišnjeg izvještaja o aktivnostima vezanim za finansijsko upravljanje i kontrolu u javnom sektoru; saradnju sa nacionalnim i međunarodnim profesionalnim tijelima iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrola; kao i obavljanje drugih poslova iz ove oblasti.  

9.2. U Direkciji za harmonizaciju unutrašnje revizije, vrše se poslovi koji se odnose na: pripremu predloga propisa iz oblasti unutrašnje revizije u javnom sektoru; utvrđivanje i razvijanje metodologije i standarda rada unutrašnje revizije u javnom sektoru u skladu sa Međunarodnim standardima za profesionalnu praksu unutrašnje revizije, Etičkim kodeksom i najboljom praksom EU; koordinaciju u uspostavljanju funkcije unutrašnje revizije i razvoja unutrašnje revizije kod subjekata javnog sektora u skladu sa propisima Crne Gore i Međunarodnim standardima i nadzor nad primjenom propisa i metodologije rada unutrašnje revizije; davanje mišljenja u postupku povjeravanja poslova unutrašnje revizije; predlaganje i realizacija programa obuke za polaganje ispita za ovlašćenog unutrašnjeg revizora u javnom sektoru i programa kontinuiranog profesionalnog usavršavanja ovlašćenih unutrašnjih revizora,  procjenu potreba za obukom i sertifikacijom unutrašnjih revizora u javnom sektoru;  pripremu i koordinaciju sprovođenja programa obuke i polaganja ispita za ovlašćenog unutrašnjeg revizora u javnom sektoru; vođenje postupka po zahtjevu za priznavanja međunarodnog sertifikata za ovlašćenog unutrašnjeg revizora u javnom sektoru; procjenu potreba za kontinuiranom obukom ovlašćenih unutrašnjih revizora za reviziju nacionalnih i sredstava EU; sagledavanje kvaliteta unutrašnje revizije u javnom sektoru; vođenje i održavanje registra jedinica za unutrašnju reviziju, registra povelja unutrašnje revizije i registra ovlašćenih unutrašnjih revizora i drugih odgovarajućih evidencija; saradnju sa unutrašnjim revizorima u javnom sektoru; prikupljanje kvartalnih izvještaja o radu unutrašnje revizije i preduzetim aktivnostima na sprovođenju datih preporuka; prikupljanje godišnjih izvještaja o radu unutrašnje revizije i pripremu konsolidovanog godišnjeg izvještaja o aktivnostima jedinica za unutrašnju reviziju u javnom sektoru i druge poslove iz ove oblasti.

9.3. U Direkciji za računovodstvo vrše se poslovi koji se odnose na: nazor nad sprovođenjem Zakona o računovodstvu; pripremu predloga zakona i drugih propisa iz oblasti računovodstva i revizije; izradu strategija i predlaganje mjera za realizaciju politika; pripremu izvještaja, analiza i informacija u oblasti računovodstva i revizije; praćenje izvršavanja zakona i drugih propisa i nadzor u dijelu efikasnosti realizacije delegiranih nadležnosti iz oblasti računovodstva i revizije i druge poslove iz ove oblasti.
9.4. U Direkciji za nadzor nad revizijom vrše se poslovi koji se odnose na: kontrolu da li društvo za reviziju, odnosno ovlašćeni revizor obavlja reviziju u skladu sa Zakonom o reviziji, Međunarodnim standardima revizije i pravilima revizorske struke; pripremanje izvještaja o kontroli koji sadrži naročito nalaze i zaključke o sprovedenoj kontroli; preduzimanje mjera na osnovu kontrole u skladu sa zakonom; izradu predloga godišnjeg plana kontrole društava za reviziju i ovlašćenih revizora; pripremu godišnjeg izvještaja o obavljenim kontrolama; izradu predloga programa obuke ovlašćenih službenih lica; izradu predloga programa kontinuirane profesionalne edukacije ovlašćenih revizora i druge poslove iz ove oblasti.