>

DIREKTORAT ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE

Datum objave: 07.11.2017 09:25 | Autor: Ivona Mihajlović - administrator

Ispis Štampaj stranicu


U DIREKTORATU ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE vrše se poslovi koji se odnose na: primjenu Zakona o svojinsko pravnim odnosima, Zakona o državnoj imovini, Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti, Zakona o javnim nabavkama, Zakona o eksproprijaciji, Zakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju, Zakona o staranju privremeno i trajno oduzetom imovinom u krivičnim i drugim postupcima odnosno poslovi u vezi sa:raspolaganjem imovinom, korišćenjem imovine, nadzorom i upravljanjem državnom imovinom Crne Gore; povraćajem prava svojine i drugih imovinskih prava i obeštećenje bivših vlasnika za oduzetu imovinu i prava; vođenjem drugostepenog upravnog postupka iz oblasti imovinsko pravnih odnosa i katastra; unapredjenjem upravljanja državnom imovinom i imovinskim pravima; planiranjem transakcija sa državnom imovinom (prodaja, privatizacija, konverzije, fiducije i dr. i instrumente za obezbjeđenje kredita); rješavanjem imovinsko pravnih odnosa u investiciono razvojnim projektima od značaja za Crnu Goru; izradom propisa iz oblasti svojinsko pravnih odnosa; izradom propisa iz oblasti javnih nabavki;  pripremanjem i učestvovanjem u pripremi propisa u saradnji sa drugim sektorima; pripremanjem opštih akata Ministarstva, ugovora i sporazuma koje Ministarstvo zaključuje sa drugim organima, organizacijama i dr; obavljanjem poslova i preduzimanjem odgovarajućih pravnih radnji u vezi sa rješavanjem alimentacionih zahtjeva građana Crne Gore u inostranstvu. pripremanjem pravnih mišljenja na informacije i predloge  kada se radi  o zauzimanju pravnog stava i mišljenja iz nadležnosti drugih organizacionih jedinica ministarstva.

10.1. U Direkciji za državnu imovinu, vrše se poslovi koji se odnose na: izradu zakonskih i podzakonskih akata iz svojinsko pravne oblasti; izradu zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti javnih nabavki; izradu zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti staranja privremeno i trajno oduzetomimovinom u krivičnim i prekršajnim postupcima;  raspolaganje i korišćenje nepoketnosti na koje Crna Gora ima pravo svojine u dijelu nadležnosti Ministarstva finansija; učešće u poslovima u vezi sa fiducijarnim pravom po osnovu uloženih državnih sredstava u dijelu nadležnosti Ministarstva finansija; poslove u vezi povraćaja imovinskih prava i obeštećenju; vršenje nadzora u sprovođenju propisa iz imovinsko-pravne oblasti; nadzor nad zakonitošću i cjelishodnošću rada Uprave za nekretnine Crne Gore; nadzor nad zakonitošću i cjelishodnošću rada Uprave za imovinu Crne Gore; nadzor nad zakonitošću i cjelishodnošću rada Uprave za javne nabavke; nadzor nad Zaštitnikom imovinsko pravnih interesa Crne Gore; saradnju sa drugim organima i organizacijama u vezi pripreme propisa o imovini u državnoj svojini i praćenje njihovog sprovođenja i druge poslove koji su u nadležnosti direkcije

10.2.  U Direkciji za drugostepeni upravni postupak vrše se poslovi  koji se odnose na: 
vođenje drugostepenog upravnog postupka i rješavanje u upravnim stvarima iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa katastra nepokretnosti; donošenje odluka po žalbama izjavljenim na odluke Uprava za nekretnine – Područnih jedinica; pripremanje odgovora po zahtjevima Upravnog i Vrhovnog suda, u slučajevima pokretanja upravnog spora ili postupka po zahtjevu za vandredno preispitivanje presuda i druge poslove iz ove oblasti.

10.3.U Direkciji za inspekcijski nadzor nad državnom imovinom vrše se poslovi koji se odnose na:
vršenje inspekcijskog nadzora nad državnom imovinom u skladu sa Zakonom o inspekcijskoj kontroli i Zakonom o državnoj imovini u pogledu njenog raspolaganja, korišćenja i upravljanja, vršenje poslova koji se odnose na stručni nadzor nad radom organa uprave koji su u nadležnosti Direkcije za imovinsko pravne poslove.