>

ODJELJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA

Datum objave: 07.11.2017 09:27 | Autor: Ivona Mihajlović - administrator

Ispis Štampaj stranicu


U ODJELJENJU ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU vrše se poslovi koji se odnose na: operativno planiranje, organizovanje i izvršenje zadataka revizije, odnosno testiranje, analiziranje i ocjenjivanje svih poslovnih funkcija iz nadležnosti Ministarstva finansija i iz nadležnosti organa u sastavu Ministarstva, kao i iz nadležnosti drugih subjekata javnog sektora na osnovu sporazuma zaključenog između ministra i rukovodioca tog subjekta, u skladu sa najboljom strukovnom praksom i standardima unutrašnje revizije, usklađenim sa međunarodnim standardima profesionalne prakse unutrašnje revizije i Etičkim kodeksom unutrašnjih revizora; procjenjivanje sistema, procesa i sistema unutrašnjih kontrola na osnovu upravljanja rizicima; izradu izvještaja o nalazu unutrašnje revizije sa odgovarajućim mišljenjima i ocjenama koje dostavlja ministru i odgovornom licu organizacione jedinice u kojoj je obavljena revizija; obavljanje posebne revizije na zahtjev ministra ili prema potrebi, obavljanje revizije programa i projekata koji se u cjelosti ili djelimično finansiraju iz sredstava EU i bilo kojih drugih fondova i sredstava koja obezbjeđuju druga međunarodna tijela i institucije, kao i reviziju Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći i Nacionalnog fonda ministarstva; praćenje sprovođenja preporuka navedenih u izvještajima iz prethodno obavljenih revizija; davanje savjeta i stručnih mišljenja kada se uvode novi sistemi i procedure; izradu strateškog i operativnih planova i programa rada koji su osnova za realizaciju funkcije unutrašnje revizije, kao i praćenje i izvršenje istih; izradu godišnjeg izvještaja o rezultatima unutrašnje revizije; saradnju sa Direktoratom za centralnu harmonizaciju, što uključuje i obavezu dostavljanja godišnjeg izvještaja; saradnju sa Državnom revizorskom institucijom, drugim državnim organima, međunarodnim i domaćim strukovnim institucijama i udruženjima; praćenje i predlaganje edukacije unutrašnjih revizora u skladu sa međunarodnim standardima unutrašnje revizije; praćenje sprovođenja preporuka Državne revizorske institucije i obavljanje drugih poslova i zadataka iz djelokruga Odjeljenja.

U ODJELJENJU ZA SUZBIJANJE NEPRAVILNOSTI I PREVARA vrše se poslovi koji se odnose na: koordiniranje zakonodavne, upravne i operativne aktivnosti i razmjenjivanje informacija između organa i institucija koji čine sistem za borbu protiv prevara (AFCOS sistem) s ciljem zaštite finansijskih interesa Evropske unije (EU), podrazumijevajući neposrednu saradnju sa Kancelarijom evropske komisije za borbu protiv nepravilnosti i prevara (OLAF-om); razmjenjivanje informacija sa drugim državnim organima u slučaju sumnje na prevaru, korupciju ili drugi oblik neprabvilnosti u sistemu, te podnošenje odgovarajućih prijava nadležnim organima i institucijama koji čine AFCOS mrežu, praćenje tokova istražnih postupaka u vezi sa protivzakonitim korišćenjem sredstava pomoći EU; izvještavanje Nacionalnog službenika za ovjeravanje (NAO) o preduzetim mjerama i rezultatima postupaka koji su pokrenuti u svrhu sankcionisanja otkrivenih nepravilnosti; primanje, kontrolisanje i objedinjavanje izvještaja o nepravilnostima u upravljanju i korišćenju sredstava pomoći EU, te njihovo dostavljanje NAO-u; praćenje povraćaja nezakonito isplaćenih sredstava pomoći EU; vođenje registra o utvrđenim nepravilnostima; upućivanje prijedloga nadležnim organima i institucijama iz AFCOS mreže u svrhu prikupljanja dokaza i utvrđivanja činjenica, te pokretanje postupaka sankcionisanja u organima i institucijama koje čine AFCOS sistem; osiguravanje sprovođenja neposrednih inspekcija i istraga OLAF-ovih stručnjaka na teritoriji Crne Gore, nakon uspostavljanja decentralizovanog sistema upravljanja projektima EU.

U ODJELJENJU ZA EVROPSKE INTEGRACIJE vrše se poslovi koji se odnose na: evropske integracije, a koji se posebno odnose na koordinaciju aktivnosti iz djelokruga rada Ministarstva koji se odnose na saradnju, pripremu i pregovore za članstvo Crne Gore u EU; praćenje i izvještavanje vezano za obaveze po osnovu postojećih ugovornih odnosa sa EU; koordinaciju pripreme, kao i praćenje i izvještavanje sa sastanaka pododbora i drugih tijela osnovanih Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju u dijelu nadležnosti Ministarstva finansija; pripremu strateških dokumenata, analiza, informacija, mišljenja, preporuka, komentara i drugih informaciono-dokumentacionih materijala; koordinaciju pripreme i praćenje izvršavanja obaveza vezano za strateška i ostala dokumenta i planove Vlade i  Ministarstva vezano za proces integracije u EU; koordiniranje saradnje i komuniciranje sa ostalim vladinim resorima u ovoj oblasti; praćenje politika i zakonodavstva EU iz djelokruga rada Ministarstva; funkciju jedinice za implementaciju projekata za EU pretpristupnu podršku; redovnu saradnju sa nadležnim institucijama za proces programiranja EU pretpristupne podrške; redovnu saradnju sa Direktoratom za finansiranje i ugovaranje sredstava EU (pomoći) podrške u Ministarstvu finansija, koji je nadležan za implementaciju projekata finansiranih iz EU pretpristupne podrške; obezbjeđivanje neophodnih inputa tokom faze programiranja u skladu sa programom i programskim dokumentima; učestvovanje u izradi tenderske dokumentacije na osnovu utvrđenih programa i programskih dokumenata; praćenje realizacije različitih programa i programskih dokumenata; učestvovanje u tenderskoj proceduri, procesu ugovaranja, plaćanjima, izvještavanju i vršenju monitoringa implementacije ugovora, a sve u skladu sa sporazumima potpisanim sa tijelom nadležnim za proces implementacije; obezbjeđivanje inputa za pripremu i redovno ažuriranje internog Priručnika o IPA procedurama; pripremanje i redovno ažuriranje internog Priručnika o IPA procedurama u ulozi koordinatora za Priručnik unutar Ministarstva i obavljanje funkcije službenika za nepravilnosti i funkcije službenika za procjenu i upravljanje rizicima; kontinuiranu saradnju sa predstavnicima bilateralnih i multilateralnih donatora; redovnu komunikaciju sa institucijama i tijelima EU u cilju razmjene informacija relevantnih za proces integracije u EU; koordinaciju pripreme i sprovođenja programa i i programskih dokumenata koji se odnose na sistemske i institucionalne reforme u cilju ostvarivanja uslova za pristupanje Crne Gore EU; druge poslove po nalogu ministra.

U ODJELJENJU ZA DRŽAVNU POMOĆ vrše se poslovi koji se odnose na: prikupljanje, obradu i praćenje podataka o državnoj pomoći; vođenje evidencije državne pomoći; učestvovanje u izradi zakonskih propisa vezanih za područje državne pomoći; praćenje usklađenosti zakona i podzakonskih propisa kako iz oblasti državne pomoći tako i onih na osnovu kojih se potencijalno može dodijeliti državna pomoć sa standardima i regulativama Evropske unije. U ovom odjeljenju vrše se stručni, tehnički i administrativni poslovi za Komisiju za kontrolu državne pomoći. Isto tako u ovom odjeljenju obavljaju se razvojni i normativno-pravni poslovi koji se odnose na pripremu Godišnjeg izvještaja ododijeljenoj državnoj pomoći u Crnoj Gori, kao i prijem i obrada zahtjeva za dodjelu državne pomoći.

U ODJELJENJU ZA BUDŽETSKU INSPEKCIJU vrše se poslovi koji se odnose na: pripremu i sprovođenje kontrole trošenja budžetskih sredstava kod potrošačkih jedinica; pripremu i sprovođenje kontrole planiranja i izvršenja budžeta lokalnih samouprava, javnih preduzeća i preduzeća u kojima država ima većinsko vlasništvo i regulatornih agencija, kontrolu računovodstvenih, finansijskih i drugih poslovnih dokumenata subjekata nadzora