>

SLUŽBA ZA PRAVNE, OPŠTE POSLOVE I UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

Datum objave: 07.11.2017 09:32 | Autor: Ivona Mihajlović - administrator

Ispis Štampaj stranicu


U SLUŽBI ZA PRAVNE, OPŠTE POSLOVE I UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA vrše se poslovi koji se odnose na; izradu opštih akata Ministarstva,  upravljanje kadrovima, planiranje i praćenje razvoja ljudskih resursa; vođenje KIS; prijem i obuku službenika i namještenika; raspoređivanje službenika i namještenika; evidentiranje, ostvarivanje prava i obaveza iz radnog odnosa; pripremu analiza izvještaja i instrukcija; davanje preporuka starješini organa i rukovodiocima organizacionih jedinica o stanju i broju, potrebama i kvalitetu za pravilno usmjeravanje postojećih kadrovskih potencijala i planiranje njihovih edukacija u cilju nesmetanog funkcionisanja organizacionih jedinica i ministarstva u cjelini; praćenje i unaprjeđenje metodologiju rada; poslove koji se odnose na saradnju sa Upravom za kadrove u postupku popune radnih mjesta, CKE i sprovođenja obuka zaposlenih, sa Zaštitnikom imovinsko – pravnih interesa, Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova i drugim organima u cilju efikasnog i ekonomičnog rješavanja odredjenih pitanja od značaja za ostvarivanje pravnih interesa Ministarstva; pripremu Plana integriteta Ministarstva i staranje o njegovom sprovođenju; vođenje evidencije iz oblasti zapošljavanja i radnih odnosa i popunjavanje personalnih dosijea službenika; Koordinacija sa Upravom za kadrove u pogledu obuke, kao i stalnog profesionalnog usavršavanja službenika; obezbjeđivanje uslova za rad disciplinske komisije, priprema, zaključaka o pokretanju disciplinskog postupka i rješenja o disciplinskoj odgovornosti, podnošenje prijedloga mjera za realizaciju usvojene kadrovske politike i izradu kadrovskog plana, praćenje i sprovođenje Strategije upravljanja ljudskim resursima Ministarstva finansija i uprava u sastavu; praćenje sprovođenja jedinstvene kadrovske politike, kao i nadzor nad tom realizacijom; ocjenjivanje državneih službenika i najmještenika, napredovanja i razvoja kadrova; praćenje propisa iz djelokruga rada, praćenje i sprovođenje strateških planova, iz oblasti rada; praćenje i sprovođenje izvještaja organizacionih jedinica Miniastarstva finansija i uprava u sastavu u oblasti radnih odnosa i ljudskih resursa; kao i drugi odgovarajući poslovi iz djelokruga rada službe. 

17.1. U Pisarnici se obavljaju poslove koji se odnose na: prijem, razvrstavanje, raspoređivanje, evidentiranje, čuvanje i arhiviranje akata; vođenje službenih evidencija, dostava akata u rad preko internih dostavnih knjiga; otpremanje pošte; rukovanje pečatima i štambiljima; umnožavanje materijala; kurirski, daktilografski poslovi i drugi poslovi iz djelokruga rada ministarstva.