Manja slova Veća slova RSSDjelatnosti

08.04.2014.

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva finansija

Ovdje možete preuzeti Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva finansija...

08.04.2014.

Direktorat za imovinsko pravne poslove

U DIREKTORATU ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE vrše se poslovi koji se odnose na: primjenu Zakona o svojinsko pravnim odnosima, Zakona o državnoj imovini, Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti, Zakona o javnim nabavkama, Zakona o eksproprijaciji, Zakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju, Zakona o staranju privremeno i trajno oduzetom imovinom u krivičnim i drugim postupcima odnosno poslovi u vezi sa...

08.04.2014.

Direktorat za centralnu harmonizaciju

U DIREKTORATU ZA CENTRALNU HARMONIZACIJU vrše se poslovi koji se odnose na: pripremu predloga zakona i podzakonskih propisa iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrola i unutrašnje revizije u javnom sektoru; izradu metodologija i standarda rada finansijskog upravljanja i kontrola i unutrašnje revizije; pripremu programa obuke i obuku lica odgovornih i uključenih u finansijsko upravljanje i kontrolu i unutrašnju reviziju; organizovanje i sprovođenje programa obuke za polaganje ispita za sticanje zvanja ovlašćenog unutrašnjeg revizora; koordinaciju uspostavljanja i razvoja sistema unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru; vođenje i održavanje registra jedinica za unutrašnju reviziju, registra povelja unutrašnjih revizora, registra ovlašćenih unutrašnjih revizora i registra lica zaduženih za finansijsko upravljanje i kontrole; praćenje primjene zakona, podzakonskih propisa i internih akata, standarda za finansijsko upravljanje i kontrolu i unutrašnju reviziju...

08.04.2014.

Direktorat za poreski i carinski sistem, računovodstvo i reviziju

U DIREKTORATU ZA PORESKI I CARINSKI SISTEM, RAČUNOVODSTVO I REVIZIJU vrše se poslovi koji se odnose na: izradu zakona i drugih propisa kojima se uvode javni prihodi (carine, porezi, doprinosi, takse, naknade i dr.) kojima se finansiraju javni rashodi, na nivou države i na nivou jedinica lokalne samouprave; pripremu propisa kojima se uređuje sistem finansiranja lokalne samouprave (opština, glavnog grada i prestonice), uključujući predloge za raspodjelu prihoda između državnog nivoa i nivoa lokalne samouprave; kreiranje politika, izradu zakona i drugih propisa iz oblasti računovodstva i revizije; vođenje drugostepenog upravnog poreskog i carinskog postupka po žalbama i drugim pravnim sredstvima obveznika, protiv prvostepenih upravnih akata poreskog i carinskog organa...

08.04.2014.

Direktorat za finansijski sistem i unapređenje poslovnog ambijenta

U DIREKTORATU ZA FINANSIJSKI SISTEM I UNAPRIJEĐENJE POSLOVNOG AMBIJENTA vrše se poslovi koji se odnose na: regulaciju finansijskog sistema i unaprijeđenje poslovnog ambijenta, u smislu eliminisanja biznis barijera; prateće zakonske i normativne aktivnosti u vezi sa prethodno navedenim poslovima; zakonsku regulaciju finansijskog sistema, finansijskog tržišta i pitanjima finansijske stabilnosti i zakonsku regulaciju; uspostavljanje zakonodavnog okvira u oblasti sprečavanja pranja novca; izradu zakona i drugih propisa iz oblasti igara na sreću...

08.04.2014.

Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći

DIREKTORAT ZA FINANSIRANJE I UGOVARANJE SREDSTAVA EU POMOĆI vrši poslove koji se odnose na: primjenu Zakona o ratifikaciji okvirnog sporazuma izmedju Vlade Crne Gore i Komisije evropskih zajednica o pravilima za saradnju koja se odnose na finansijsku pomoć EZ Crnoj Gori u okviru sprovodjenja instrumenta predprisutne pomoći (IPA); donosi zakone, podzakonska akta, propise, poslovnike, procedure o uspostavljanju decentralizovanog sistema upravljanja projektima Evropske unije u Crnoj Gori; vrši nadzor u pridržavanju zakona, propisa, procedura; stara se o usklađenosti zakona, drugih propisa (nacionalne legislative) sa evropskim pravnim sistemom; odgovoran je za sprovođenje tendera, ugovaranje, odobravanje plaćanja i finansijsko izvještavanja sa aspekta javnih nabavki u oblasti usluga, nabavki, radova, bespovratne pomoći i tvininga u smislu programa koje finansira Evropska unija u Crnoj Gori...

08.04.2014.

Direktorat državnog trezora

U DIREKTORATU DRŽAVNOG TREZORA vrše se poslovi koji se odnose na: plaćanje na bazi relevantne dokumentacije i dostavljenih podataka od strane potrošačkih jedinica; upravljanje računovodstvenim sistemom državnih primitaka i izdataka; vodjenje Glavne knjige Trezora; obradjivanje naloga za potrošnju sredstava; pripremanje završnih računa budžeta; praćenje izvršavanja potrošnje sredstava opredijeljenih po godišnjem zakonu o budžetu; razvijnje i vodjenje računovodstva budžeta i upravljanje finansijskim informacionim sistemom; pripremau redovnih finansijskih izvještaja za potrebe ministra...

08.04.2014.

Direktorat za ekonomsku politiku i razvoj

U DIREKTORATU ZA EKONOMSKU POLITIKU I RAZVOJ vrše se poslovi koji se odnose na: razvoj sistema finansiranja javne potrošnje, makroekonomskih modela i metoda procjene; razvoj modela i parametara sistema planiranja primitaka i izdataka budžeta, deficita i pokrića deficita, shodno medjunarodnim standardima; razvoj sistema programskog budžetiranja i pripreme propisa za njegovu primjenu, upravljanje postupkom konpenziranja neizmirenih obaveza; implementacija programskog budžeta; praćenje rada javnih preduzeća, preduzeća u vlasništvu države i državnih pomoći...

08.04.2014.

Direktorat za budžet

U DIREKTORATU ZA BUDŽET vrše se poslovi koji se odnose na: pripremu prijedloga tekuće ekonomske politike; postupak pripremanja, planiranja i izrade godišnjih zakona o budžetu i drugih propisa kojima se bliže uredjuje njegovo pripremanje i izvršenje; predlaganja smjernica i srednjoročnog makroekonomskog okvira za pripremu i planiranje budžeta...

08.04.2014.

Kabinet Ministarstva finansija

Kabinet Ministarstva finansija...