Manja slova Veća slova RSS

>

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za člana Radne grupe

Datum objave: 17.04.2015 13:59 | Autor: Ivona Mihajlovic - administartor

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12), Uprava za javne nabavke upućuje

JAVNI POZIV

Nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za člana Radne grupe za izradu teksta Predloga Strategije razvoja sistema javnih nabavki za period 2016-2020 s Akcionim planomza sporvođenje Strategije razvoja sistema javnih nabavki za period 2016-2020  

Nevladine organizacije u Radnoj grupi imaju jednog predstavnika.

Pravo predlaganja kandidata za člana Radne grupe imaju nevladine organizacije čije je područje djelovanja oblast – javne nabavke.

Nevladina organizacija može predložiti kandidata za člana Radne grupe ako ispunjava sljedeće kriterijume:

- ako je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja ovog javnog poziva;

- ako u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa zadatkom Radne grupe;

-ako  je u prethodnoj godini realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost u vezi sa zadatkom Radne grupe;

- ako je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);

- ako više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Nevladina organizacija dužna je da, uz predlog kandidata za člana Radne grupe, dostavi:

- kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija;

- kopije akta o osnivanju i statuta;

- pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini u vezi sa zadatkom Radne
grupe;

- kopiju potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu;

- izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;

- fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata za člana Radne grupe;

-biografiju kandidata, sa podacima o iskustvu u vezi sa zadatkom Radne grupe;

-izjavu kandidata da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;

- izjavu kandidata da prihvata kandidaturu za člana Radne grupe.

Kao kandidat za člana Radne grupe može biti predloženo lice koje:

- je crnogorski državljanin, sa prebivalištem u Crnoj Gori;

- posjeduje iskustvo u vezi sa zadatkom Radne grupe;

- nije član organa političkih partija (glavnih odbora, izvršnih odbora, predsjedništava i sl.), javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik;

Rok za dostavljanje predloga je osam dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Kovertirane prijave dostavljaju se na arhivu Uprave za javne nabavke: ulica Jovana Tomaševića br.2, 81000 Podgorica, sa naznakom prijava člana nevladine organizacije za učešće u Radnoj grupi.

Uprava za javne nabavke će, u roku od tri dana od isteka roka za dostavljanje predloga, na svojoj internet straniciobjaviti listu kandidata koji su predloženi za članove Radne grupesa nazivima nevladinih organizacija koje su ga predložile.

Za člana Radne grupe Uprava će, u roku od pet dana od isteka roka za objavu liste kandidata koji su predloženi, izabrati onog kandidata za koga je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija.