Manja slova Veća slova RSS

>

Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za prodaju nepokretnosti u državnoj svojini u opštini Kotor

Datum objave: 03.08.2018 08:05 | Autor: Ministarstvo finansija

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu Zakona o državnoj imovini ("Službeni list CG", br.21/09 i 40/11), Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Službeni list CG“, broj 44/10) i zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-3705 sa sjednice od 19. jula 2018. godine, Ministarstvo  finansija objavljuje 

                                                                                        JAVNI POZIV
ZA UČEŠĆE NA  JAVNOM NADMETANJU ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI KOTOR

1. Predmet javnog nadmetanja

Predmet prodaje je državna imovina u svojini Crne Gore koju čini katastarska parcela broj 1168/23, površine 410 m², po kulturi šuma 4. klase, upisana u list nepokretnosti broj 738, KO Krimovice, Opština Kotor.


2. Početna cijena nepokretnosti
koje su predmet javnog nadmetanja

Početna cijena  nepokretnosti iz tačke 1 ovog javnog poziva iznosi 20.487,70 €, odnosno 49.97 €/m².


3. Mjesto i vrijeme održavanja javnog nadmetanja

Prodaja nepokretnosti iz tačke 1 će se vršiti, javnim usmenim nadmetanjem u prostorijama Ministarstva finansija, Stanka Dragojevića 2, kancelarija broj 14, dana 15.08.2018. godine, četvrtak, sa početkom u 10:30 časova.


4. Uslovi javnog nadmetanja

Pravo da učestvuju na javnom nadmetanju imaju podnosioci prijava odnosno sva zainteresovana lica, koja uplate depozit u iznosu od 5% od iznosa početne cijene za predmetnu nepokretnost, i to: 1.024,38 €.

Depozit se uplaćuje na račun Ministarstva finansija 550-5590-94, sa naznakom – depozit za učešće na javnom nadmetanju.

Obrazac Prijave za učešće na javnom nadmetanju može se dobiti u kancelariji broj 14, u Ministarstvu finansija, svakog radnog dana, do 10.08.2018. godine (od 10-13 časova).

Minimalnu promjenu raspona ponuda u postupku javnog nadmetanja utvrđuje Komisija za prodaju državne imovine u skladu sa Uredbom o prodaji državne imovine putem javnog nadmetanja – aukcije.

Postupak javnog nadmetanja se završava ako nijedan od učesnika ni na treći poziv ne ponudi veću cijenu od do tada ponuđene najveće cijene. 

U tom slučaju kupcem se proglašava učesnik koji je prvi ponudio najveću postignutu cijenu.

Smatraće se da su ispunjeni uslovi za održavanje javnog nadmetanja, ako u naznačeno vrijeme pristupi makar jedan učesnik a koji ponudi iznos početne cijene za predmetne nepokretnosti.

Učesnik koji ponudi najveću cijenu proglašava se kupcem, a njegova ponuda smatraće se prihvaćenom ponudom za kupovinu predmetne imovine.


5. Ostali uslovi javnog nadmetanja

Kupac je dužan da sa Vladom Crne Gore - Ministarstvom finansija zaključi Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti u roku od 30 (trideset) dana od dana javnog nadmetanja. 

Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita, a prodavac ima pravo da zaključi ugovor o kupoprodaji predmetne imovine sa drugim ponuđačem javnog nadmetanja koji je ponudio drugu najveću cijenu.

Pravo na povraćaj depozita gubi potencijalni kupac koji podnese prijavu, a ne učestvuje, odnosno ne registruje se za javno nadmetanje.

Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 (sedam) dana od dana javnog nadmetanja, a depozit izabranog ponuđača se zadržava i uračunava u kupoprodajnu cijenu.

Troškovi prenosa imovine (porez, takse i ostalo) padaju u cjelosti na kupca.

Registracija učesnika će se vršiti u prostorijama Ministarstvu finansija - kancelarija broj 14, Stanka Dragojevića 2, Podgorica, 15 minuta prije početka održavanja javnog nadmetanja.

Bliže informacije mogu se dobiti u Ministarstvu finansija, kontakt telefon: 020/248-512