Manja slova Veća slova RSS

>

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA DAVANJE U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI KOLAŠIN

Datum objave: 12.09.2018 10:16 | Autor: Ministarstvo finansija

Ispis Štampaj stranicu


                                                                                                  JAVNI P O Z I V

ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA DAVANJE U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI KOLAŠIN


  1. Predmet javnog nadmetanja

 

Predmet davanja u zakup je državna imovina u svojini Crne Gore koju čini:

 - poslovni prostor površine 70 m2, evidentiran na katastarskoj parceli broj 671, upisan u list nepokretnosti broj 589, KO Kolašin.

 

  2. Početna cijena na javnom nadmetanja

 
Početna cijena zakupa na godišnjem nivou iznosi 840,00 €.


3. Mjesto i vrijeme održavanja javnog nadmetanja
Davanje u zakup nepokretnosti iz tačke 1 će se vršiti, javnim usmenim nadmetanjem u prostorijama Ministarstva finansija, Stanka Dragojevića 2, kancelarija broj 14, dana 27.09.2018. godine, sa početkom u 10:00 časova.


4. Uslovi javnog nadmetanja

Pravo da učestvuju na javnom nadmetanju imaju podnosioci prijava odnosno sva domaća i strana pravna i fizička lica, koja uplate depozit u iznosu od 5% od iznosa početne cijene zakupnine i to: 42 €.

Depozit se uplaćuje na žiro-račun Ministarstva finansija 550-5590-94 - za učešće na javnom nadmetanju.

Obrazac Prijave za učešće na javnom nadmetanju može se dobiti u kancelariji broj 14, u Ministarstvu finansija, svakog radnog dana, do 25.09.2018. godine (od 10-13 časova).

Minimalanu promjenu raspona ponuda u postupku javnog nadmetanja utvrđuje Komisija za davanje u zakup državne imovine u skladu sa Uredbom o prodaji i davanju u zakup državne imovine putem javnog nadmetanja – aukcije ("Službeni list Crne Gore", br. 44/10).

Postupak javnog nadmetanja se završava ako nijedan od učesnika ni na treći poziv ne ponudi veću cijenu od do tada ponuđene najveće cijene.

U tom slučaju zakupcem se proglašava učesnik koji je prvi ponudio najveću postignutu cijenu.

Smatraće se da su ispunjeni uslovi za održavanje javnog nadmetanja, ako u naznačeno vrijeme pristupi makar jedan učesnik koji ponudi iznos početne cijene zakupnine na godišnjem nivou.

Učesnik koji ponudi najveću cijenu proglašava se zakupcem.


 5. Ostali uslovi javnog nadmetanja

Zakupac je dužan da sa Vladom Crne Gore - Ministarstvom finansija zaključi Ugovor o zakupu predmetnih nepokretnosti u roku od 20 (dvadeset) dana od dana održavanja javnog nadmetanja.

Ukoliko zakupac ne zaključi ugovor o zakupu u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita, a zakupodavac ima pravo da zaključi ugovor o zakupu predmetne imovine sa drugim ponuđačem na javnom nadmetanju koji je ponudio drugu najveću cijenu.

Pravo na povraćaj depozita gubi potencijalni zakupac koji podnese prijavu, a ne učestvuje, odnosno ne registruje se za javno nadmetanje.

Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 (sedam) dana od dana javnog nadmetanja, a depozit izabranog ponuđača se zadržava i uračunava u cijenu zakupa.

Registracija učesnika će se vršiti u prostorijama Ministarstva finansija, Stanka Dragojevića 2, Podgorica, 15 minuta prije početka održavanja javnog nadmetanja.

Bliže informacije mogu se dobiti u Ministarstvu finansija – Direkcija za državnu imovinu, kontakt telefon: 020/225-913.

Tekst ovog javnog poziva objavljen je na sajtu Ministarstva finansija www.mif.gov.me.