Manja slova Veća slova RSS

>

Javni poziv za podnošenje ponuda na tenderu za prodaju nepokretnosti sa investicionim ulaganjima u Opštini Bar, u vlasništvu Države Crne Gore, subjekt raspolaganja Vlada Crne Gore, radi izgradnje ekskluzivnih objekata turizma, i to hotela kategorije pet zv

Datum objave: 02.08.2019 10:23 | Autor: Ministarstvo finansija

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu čl. 29 i 40 Zakona o državnoj imovini (“Službeni list CG”, br. 21/09 i 40/11), člana 5 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Službeni list CG”, broj 44/10) i Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-3312 od 25.07.2019. godine, Tenderska komisija za prodaju nepokretnosti sa investicionim ulaganjima u Opštini Bar, u vlasništvu Države Crne Gore, subjekt raspolaganja Vlada Crne Gore, radi izgradnje ekskluzivnih objekata turizma, i to hotela kategorije pet zvjezdica, objavljuje


                                                                                          JAVNI POZIV

ZA PODNOŠENJE PONUDA NA TENDERU ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI SA INVESTICIONIM ULAGANJIMA U OPŠTINI BAR, U VLASNIŠTVU DRŽAVE CRNE GORE, SUBJEKT RASPOLAGANJA VLADA CRNE GORE, RADI IZGRADNJE EKSKLUZIVNIH OBJEKATA TURIZMA, I TO HOTELA KATEGORIJE PET ZVJEZDICA


1. Osnovni podaci o nepokretnosti koja je predmet prodaje su: 

katastarske parcele br. 4931/3 pov. 1.105 m2, 4954/5 pov. 458 m2, 4955/1 pov. 4.022 m2, 4955/2 pov. 627 m2, 4956 pov. 2.851 m2, 4957/1 pov. 12.510 m2, 4959/1 pov. 1.075 m2, 4960/1 pov. 2.734 m2, 4961/3 pov. 32 m2, 4964/3 pov. 214 m2, 4965/3 pov. 273 m2, 4967/3 pov. 498 m2 i 4968/3 pov. 1.573 m2, sve upisane u list nepokretnosti broj 152, KO Novi Bar, kao svojina Crne Gore 1/1 subjekt raspolaganja Vlade Crne Gore 1/1, 
sve ukupne površine 27.972 m2, a koje ulaze u zahvat urbanističke parcele UP1, zona A, Blok 1, DUP Topolica III – Izmjene i dopune, čija je namjena turizam – hoteli T1, u okviru koje je planirana izgradnja ekskluzivnih objekata turizma, i to hotela kategorije pet zvjezdica.

2. Opšti uslovi

2.1 Imovina iz tačke 1 Javnog poziva prodaje se u viđenom stanju. 

2.2 Minimalna cijena imovine iz tačke 1 ovog Javnog poziva iznosi 132,00 eura po m², u skladu sa Izvještajem o procjeni vrijednosti imovine, koju je izradila mr Sanja Radović, ovlašćeni procjenjivač, od 10.07.2019. godine.

2.3 Na tenderu mogu učestvovati sva zainteresovana lica, uključujući konzorcijume, koja otkupe Tendersku dokumentaciju i potpišu izjavu o čuvanju povjerljivosti podataka u skladu sa ovim Javnim pozivom („Učesnik na tenderu“).

Naknada za otkup tenderske dokumentacije iznosi 30.000,00 € (trideset hiljada eura), a uplata se vrši na račun naveden u tački 2.5 ovog Javnog poziva.

Tenderska dokumentacija se može otkupiti od dana objavljivanja ovog Javnog poziva do 02.09.2019. godine, do  15:00 časova.

2.4 Ponuđač uz ponudu mora uplatiti depozit ili dostaviti bankarsku Garanciju ponude u korist Ministarstva finansija u iznosu od 300.000,00 € (tri stotine hiljada eura), izdatu od banke koja ima kreditni rejting najmanje BBB prema Standar and Poor's  agenciji ili banke koju Tenderska komisija, prema svojoj diskreciji, odobri na osnovu unaprijed dostavljenog zahtjeva. 

2.5 Depozit se uplaćuje na račun Ministarstva finansija, broj 550-5590-94, kod Podgoričke banke.

Troškove Garancije snosi Ponuđač.


3. Učesnici na tenderu i kvalifikacioni uslovi

3.1 Učešće na Tenderu biće omogućeno zainteresovanim licima (uključujući i Konzorcijum) koja su: 
podnijela zahtjev Tenderskoj komisiji za dobijanje Tenderske dokumentacije u okviru roka za podnošenje Prijave za učešće na Tenderu i koja su shodno tome:
potpisala Izjavu o povjerljivosti i
platila naknadu za dobijanje Tenderske dokumentacije u iznosu od 30.000,00 eura (trideset hiljada eura)
(u daljem tekstu: Učesnik na tenderu)

Zahtjev za otkup Tenderske dokumentacije sa jasnim nazivom „Zahtjev za otkup Tenderske dokumentacije“ – Tenderska komisija za prodaju nepokretnosti sa investicionim ulaganjima u Opštini Bar, u vlasništvu Države Crne Gore, subjekt raspolaganja Vlada Crne Gore, radi izgradnje ekskluzivnih objekata turizma, i to hotela kategorije pet zvjezdica („Tenderska komisija“) dostavlja se preporučenom poštom ili e-mailom, naznačenim u tački 8.

3.2 Zainteresovanim učesnicima na Tenderu se dostavlja poštom ili e–mailom Izjava o povjerljivosti. Učesnici na Tenderu, dostavljaju Tenderskoj komisiji potpisanu Izjavu o povjerljivosti i dokaz o uplati naknade za Tendersku dokumentaciju.  

3.3 Učesnik na Tenderu kvalifikovaće se kao Ponuđać ako ispunjava sljedeće Kvalifikacione uslove:
Ponuđač mora dokazati da je u poslednje tri poslovne godine ostvario pozitivan finansijski rezultat.
Ponuđač mora dokazati da je u toku poslednje tri poslovne godine ostvario promet od najmanje 50.000.000,00 eura.
Ponuđač mora imati Pismo o namjerama ili sklopljen Ugovor o upravljanju sa renomiranom kompanijom koja u svom vlasništvu, suvlasništvu ili pod upravljanjem ima najmanje dva hotela i/ili rizorta, kategorije minimum pet zvjezdica.
(zajedno: „Kvalifikacioni uslovi“)

3.4 Kvalifikacioni uslovi moraju biti ispunjeni kumulativno. Ispunjenost uslova ocjenjivaće se nakon prijema i otvaranja paketa sa Ponudama.

3.5 Ponudu takođe može podnijeti Učesnik na tenderu u ime Konzorcijuma ili Konzorcijum zajedno sa svim članovima Konzorcijuma, pod uslovom da bar jedan član Konzorcijuma  ili svi članovi Konzorcijuma zajedno ispunjavaju Kvalifikacione uslove, kao i da članovi Konzorcijuma odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze svakog od njih. Odgovornosti i obaveze svakog člana Konzorcijuma u odnosu na predmet Ponude moraju biti definisane i navedene u Ponudi. 

3.6 Od Ponuđača se, između ostalog, očekuje: 
Da ponudi minimalnu cijenu od 132,00 eura/m2.
Da dostavi Investicioni program u kome se precizno navode struktura i dinamika investicija i planirani izvor potrebnog investicionog kapitala. 
Investicioni program mora biti obezbijeđen prihvatljivom garancijom banke. Predloženi Investicioni program predstavljaće jedan od kriterijuma za ocjenu Ponude. 

4. Posjeta nepokretnosti koje su predmet Javnog poziva

Učesnici na tenderu mogu, uz prethodnu najavu Tenderskoj komisiji, posjetiti nepokretnost koja je predmet Javnog poziva, svakog radnog dana u periodu od objavljivanja javnog poziva do 02.09. 2019. godine, do 12:00 časova.

5. Soba sa podacima

5.1. Učesnici na Tenderu imaće priliku da izvrše analizu dokumentacije, pored posjete nepokretnosti koja je predmet Javnog poziva i preko Sobe sa podacima u periodu od objavljivanja Javnog poziva  do 02.09.2019. godine, do 15:00 časova, a po dogovoru sa Tenderskom komisijom.

5.2 Podnoseći Ponudu, Ponuđač potvrđuje da je obavio sve neophodne analize i pribavio dovoljno informacija u vezi sa predmetom Tendera, kao i da je provjerio sve podatke date u Javnom pozivu i Tenderskoj dokumentaciji.

5.3 Bilo kakav propust da se dostavljeni podaci provjere ne oslobađa ponuđača, u slučaju dodjeljivanja Ugovora, obaveza na koje se ponudom obavezao.

5.4 Soba sa podacima nalazi se u prostorijama Ministarstva finansija, ulica Stanka Dragojevića broj 2 (kancelarija broj 14a), u Podgorici. 

6. Rok za dostavljanje ponuda

6.1.Ponude se dostavljaju neposrednom predajom Tenderskoj komisiji ili preporučenom poštom na adresu navedenu u tački 8 ovog Javnog poziva, zaključno sa 13.09.2019. godine, do 15:00 časova, po lokalnom vremenu.

6.2. Ponude pristigle nakon roka za dostavljanje ponuda, bez obzira na način na koji su dostavljene, neće se razmatrati i neotvorene će se vratiti ponuđačima.

7. Mjesto i datum otvaranja ponuda

7.1. Otvaranje ponuda izvršiće se dana 16.09.2019. godine, sa početkom u 15:30 časova, u sali broj 40, u zgradi Ministarstva finansija, ulica Stanka Dragojevića broj 2, Podgorica, o čemu se ovim putem obavještavaju ponuđači, pa im se drugo obavještenje neće slati. 

7.2.  Otvaranju ponuda mogu prisustvovati i ovlašćeni predstavnici ponuđača. 8. Posebni uslovi

Tenderska Komisija zadržava pravo da izmijeni ili dopuni pojedine odredbe ovog Javnog poziva, najkasnije 3 (tri) dana prije roka za dostavljanje ponuda, uključujući i odredbe koje definišu rokove.

Sva pitanja u vezi sa ovim Javnim pozivom, potrebno je uputiti Tenderskoj komisiji za prodaju nepokretnosti sa investicionim ulaganjima u Opštini Bar, u vlasništvu Države Crne Gore, subjekt raspolaganja Vlada Crne Gore, radi izgradnje ekskluzivnih objekata turizma, i to hotela kategorije pet zvjezdica


                                                         Adresa i kontakti Tenderske komisije:
                                                     Ministarstvo finansija, kancelarija broj 14
                                                            Ulica Stanka Dragojevića broj 2
                                                                            Podgorica
                                                               Telefon: +382 20 248 512
                                                         E-mail:maja.mitrovic@mif.gov.me
                                                               vesna.simovic@mif.gov.me
                                                                 tanja.janovic@mif.gov.me