Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

>

Јавни позив за подношење понуда на Тендеру за продају непокретности са инвестиционим улагањима у Општини Жабљак, у власништву Државе Црне Горе, субјецт располгања Влада Црне Горе, ради изградње хотела са 4 звјездице, са пратећим садржајима

Датум објаве: 31.07.2020 11:14 | Аутор: Министарство финансија

Испис Штампај страницу


ТЕНДЕРСКА КОМИСИЈА ЗА ПРОДАЈУ НЕПОКРЕТНОСТИ СА ИНВЕСТИЦИОНИМ

УЛАГАЊИМА У ОПШТИНИ ЖАБЉАК, У ВЛАСНИШТВУ ДРЖАВЕ ЦРНЕ ГОРЕ,

СУБЈЕКТ РАСПОЛАГАЊА ВЛАДА ЦРНЕ ГОРЕ, РАДИ ИЗГРАДЊЕ

ХОТЕЛА СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА

 

 

На основу чл. 29 и 40 Закона о државној имовини (“Службени лист ЦГ”, бр. 21/09 и 40/11), члана 5 Уредбе о продаји и давању у закуп ствари у државној имовини (“Службени лист ЦГ”, број 44/10) и Закључака Владе Црне Горе, број: 07-3404 од 2. јула 2020. године, Тендерска комисија за продају непокретности са инвестиционим улагањима у Општини Жабљак, у власништву Државе Црне Горе, субјект располагања Влада Црне Горе, ради изградње хотела са пратећим садржајима, објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НА ТЕНДЕРУ ЗА ПРОДАЈУ НЕПОКРЕТНОСТИ

СА ИНВЕСТИЦИОНИМ УЛАГАЊИМА У ОПШТИНИ ЖАБЉАК, У ВЛАСНИШТВУ ДРЖАВЕ

ЦРНЕ ГОРЕ, СУБЈЕКТ РАСПОЛАГАЊА ВЛАДА ЦРНЕ ГОРЕ,

РАДИ ИЗГРАДЊЕ ХОТЕЛА СА 4 ЗВЈЕЗДИЦЕ, СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА

 

 

1. Основни подаци о непокретности која је предмет продаје су:

 

Ø  Катастарска парцела број 3637/2, уписана у лист непокретности број 199, КО Жабљак И, као својина Црне Горе 1/1 субјект располагања Владе Црне Горе 1/1, површине 13.502 м2, а која чини урбанистичку парцелу УП 542, зона Г, у захвату измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана Жабљак за зоне И, Ј, Г, Х, Е, Ф, Ц и кп 3144 и 3145 КО Жабљак И и изузев дјелова кп 3595/1, 3595/2, 3826, 3966, 3967 и 3969/2 КО Жабљак (Сл.лист Црне Горе - општински прописи бр. 47/18), чија је намјена туризам – туристичко насеље, у оквиру које је планирана изградња хотела са пратећим садржајима.

2. Општи услови

 

2.1 Имовина из тачке 1 Јавног позива продаје се у виђеном стању.

 

2.2 Минимална цијена имовине из тачке 1 овог Јавног позива износи 62,00 еура по м2, у складу са Извјештајем о процјени вриједности имовине, коју је израдила мр Сања Радовић, овлашћени процјењивач, од 16.12.2019. године.

 

2.3 На тендеру могу учествовати сва заинтересована лица, укључујући конзорцијуме, која откупе Тендерску документацију и потпишу изјаву о чувању повјерљивости података у складу са овим Јавним позивом („Учесник на тендеру“).

 

Накнада за откуп тендерске документације износи 15.000,00 € (петнаест хиљада еура), а уплата се врши на рачун наведен у тачки 2.5 овог Јавног позива.

 

Тендерска документација се може откупити од дана објављивања овог Јавног позива до 21.08.2020. године, до 15:00 часова.

 

2.4 Понуђач уз понуду мора уплатити депозит или доставити банкарску Гаранцију понуде у корист Министарства финансија у износу од 50.000,00 € (педесет хиљада еура), издату од банке која има кредитни рејтинг најмање БББ према Стандар анд Поор'с агенцији или банке коју Тендерска комисија, према својој дискрецији, одобри на основу унапријед достављеног захтјева.

 

2.5 Депозит се уплаћује на рачун Министарства финансија, број 550-5590-94, код Подгоричке банке.

 

Трошкове Гаранције сноси Понуђач.

 

 

3.      Учесници на тендеру и квалификациони услови

 

3.1 Учешће на Тендеру биће омогућено заинтересованим лицима (укључујући и Конзорцијум) која су:

Þ    поднијела захтјев Тендерској комисији за добијање Тендерске документације у оквиру рока за подношење Пријаве за учешће на Тендеру и која су сходно томе:

Þ    потписала Изјаву о повјерљивости и

Þ    платила накнаду за добијање Тендерске документације у износу од 15.000,00 еура (петнаест хиљада еура)

(у даљем тексту: Учесник на тендеру)

 

Захтјев за откуп Тендерске документације са јасним називом „Захтјев за откуп Тендерске документације“ – Тендерска комисија за продају непокретности са инвестиционим улагањима у Општини Жабљак, у власништву Државе Црне Горе, субјект располагања Влада Црне Горе, ради изградње хотела са четири звјездице пратећим садржајима („Тендерска комисија“) доставља се препорученом поштом или е-маилом, назначеним у тачки 8.

 

3.2 Заинтересованим учесницима на Тендеру се доставља поштом или е–маилом Изјава о повјерљивости. Учесници на Тендеру, достављају Тендерској комисији потписану Изјаву о повјерљивости и доказ о уплати накнаде за Тендерску документацију. 

 

3.3 Учесник на Тендеру квалификоваће се као Понуђаћ ако испуњава Квалификационе услове под А или под Б:

 

А.

· Понуђач мора бити домаћи или међународни хотелски оператер и бренд који је познат и међународно признат као успјешан оператер најмање два хотелска комплекса, нивоа најмање четири звјездице.

 

 

 

· Понуђач мора имати најмање пет година непрекидног искуства у планирању, развоју и управљању хотелима који су по међународном стандарду нивоа најмање четири звјездице.

· Понуђач мора да докаже да посједује финансијску способност и средства неопходна за релизацију предвиђеног пројекта на потпун и благовремен начин под условима наведеним у Тендерској документацији и Понуди.

· Понуђач мора доказати да је у посљедње двије календарске године остварио позитиван финансијски резултат ,и да је у посљедњој години остварио укупан промет од најмање 10 милиона еура.

 

Б.

· Понуђач мора имати вриједност капитала под управљањем од најмање 50 милиона еура.

· Понуђач мора доказати да је у последње двије пословне године, појединачно по годинама, остварио позитиван финансијски резултат.

· Понуђач мора доказати да је у току последње три пословне године остварио укупно, промет од најмање 30.000.000,00 еура.

· Понуђач мора имати Писмо о намјерама или склопљен Уговор о управљању са реномираном компанијом која у свом власништву, сувласништву или под управљањем има најмање два хотела и/или ризорта, категорије минимум четири звјездице.

(заједно: „Квалификациони услови“)

 

3.4 Квалификациони услови морају бити испуњени кумулативно. Испуњеност услова оцјењиваће се након пријема и отварања пакета са Понудама.

 

3.5 Понуду такође може поднијети Учесник на тендеру у име Конзорцијума или Конзорцијум заједно са свим члановима Конзорцијума, под условом да бар један члан Конзорцијума или сви чланови Конзорцијума заједно испуњавају Квалификационе услове, као и да чланови Конзорцијума одговарају неограничено солидарно за обавезе сваког од њих. Одговорности и обавезе сваког члана Конзорцијума у односу на предмет Понуде морају бити дефинисане и наведене у Понуди.

 

3.6 Од Понуђача се, између осталог, очекује:

· Да понуди минималну цијену од 62,00 еура по м2.

· Да достави Инвестициони програм у коме се прецизно наводе структура и динамика инвестиција и планирани извор потребног инвестиционог капитала.

· Инвестициони програм мора бити обезбијеђен прихватљивом гаранцијом банке. Предложени Инвестициони програм представљаће један од критеријума за оцјену Понуде.

 

 

4. Посјета непокретности које су предмет Јавног позива

 

Учесници на тендеру могу, уз претходну најаву Тендерској комисији, посјетити непокретност која је предмет Јавног позива, сваког радног дана у периоду од објављивања јавног позива до 11.09.2020. године, до 12:00 часова.

 

 

5. Рок за достављање понуда

 

5.1 Понуде се достављају непосредном предајом Тендерској комисији или препорученом поштом на адресу наведену у тачки 7 овог Јавног позива, закључно са 28.09.2020. године, до 13:00 часова, по локалном времену.

 

5.2 Понуде пристигле након рока за достављање понуда, без обзира на начин на који су достављене, неће се разматрати и неотворене ће се вратити понуђачима.

 

 

6. Мјесто и датум отварања понуда

 

6.1 Отварање понуда извршиће се дана 28.09.2020. године, са почетком у 15,30 часова, у сали број 40, у згради Министарства финансија, улица Станка Драгојевића број 2, Подгорица, о чему се овим путем обавјештавају понуђачи, па им се друго обавјештење неће слати.

 

6.2 Отварању понуда могу присуствовати и овлашћени представници понуђача.

 

 

7. Посебни услови

 

Тендерска Комисија задржава право да измијени или допуни поједине одредбе овог Јавног позива, најкасније 3 (три) дана прије рока за достављање понуда, укључујући и одредбе које дефинишу рокове.

 

 

Овај позив је објављен и на Интернет страници Министарства финансија www.миф.гов.ме

 

Сва питања у вези са овим Јавним позивом, потребно је упутити Тендерској комисији за продају непокретности са инвестиционим улагањима у Општини Жабљак, у власништву Државе Црне Горе, субјект располагања Влада Црне Горе, ради изградње хотела са пратећим садржајима

 

 

Адреса и контакти Тендерске комисије:

Министарство финансија, канцеларија број 14

Улица Станка Драгојевића број 2

Подгорица

Телефон: +382 20 248 512 и

+382 20 225 913

Е-маил:маја.митровиц@миф.гов.ме

весна.симовиц@миф.гов.ме

тања.јановиц@миф.гов.ме